Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Ogłoszenie o uzupełnianiu wody

Małkinia Górna, dnia 14 września 2016 roku

 

                                       OGŁOSZENIE

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE, ŻE W DNIU 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU ROZPOCZNIE SIĘ UZUPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WE WSZYSTKICH BUDYNKACH.

PROSIMY O ZAKOŃCZENIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

 

Przetarg w drodze licytacji o pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu typu M-3

Małkinia Górna, dnia 17.08 2016 roku
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej informuje, że w dniu 12.09. 2016 roku o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Cichej 7/18 w Małkini Górnej odbędzie się przetarg w drodze licytacji o pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu typu M-3 o powierzchni użytkowej 46,60 m2 przy ul. Cichej 7/38  w Małkini Górnej.

Cena wywoławcza odrębnej własności lokalu – 84.600  zł.

Lokal usytuowany jest na III piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju , łazienki z w.c. Do lokalu nie przynależy piwnica.

Wadium w wysokości 8.460 zł osoby przystępujące do przetargu powinny wpłacić w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do godz. 12.30.

Mieszkanie można obejrzeć w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.

Zarząd SMLW „Zacisze”

- Specyfikacja przetargowa
 

Zamknięcie ulicy Cichej !!!

Małkinia Górna, dnia 29.07.2016 roku

Uwaga mieszkańcy

 

W dniu 3 sierpnia 2016 roku w godz. od 8.00 do 15.00 planowana jest rozbiórka komina stalowego kotłowni nr 1 przy ul. Leśnej 3.

W związku z powyższym informujemy, że:

-          W dniu 2.08. 2016 roku od godziny 18.00  do dnia 3.08. 2016 roku do godz. 15.00  zostanie zamknięta ulica Cicha przy kotłowni nr 1 na odcinku od  skrzyżowania z ulicą Leśną do wjazdu do ulicy Przedszkolnej  /przy Zakładzie Fryzjerskim/.

 Prosimy  nie ustawiać samochodów na tym odcinku ulicy Cichej  w/ w terminie, ponieważ samochody zostaną odholowane na koszt właściciela.

-          W dniu 3 sierpnia 2016 roku od godz. 6.00 do godz. 15.00 zostanie zamknięty odcinek ulicy Przedszkolnej wraz z ciągiem pieszym na długości od skrzyżowania z ulica Leśną w kierunku ulicy Biegańskiego do wjazdu na ulicę Cichą /przy Zakładzie Fryzjerskim/. Zamknięcie oraz możliwości objazdu zostaną oznakowane zgodnie z czasową zmianą organizacji ruchu.

 

Powyższe podyktowane jest zachowaniem strefy bezpieczeństwa przy demontażu komina.

Podane terminy mogą ulec zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Małkinia Górna, 31 maja 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

      Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie, wybór Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej, mandatowej  i  wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

-        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,

-        udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

-        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

 1. Wybory do Rady Nadzorczej.
 2. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w zakresie rewitalizacji i oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć na realizację zadań rewitalizacyjnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć na realizację modernizacji kotłowni nr 2 przy ul. Leśnej 13 w Małkini Górnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
 5. Wybór delegata na Kongres Spółdzielczości.

14.  Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

       Prosimy członków o osobiste przybycie.

 Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni.

 Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumenty zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia 09.06.2016 r.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

 Zarząd

 

Przetarg na wymianę okien w klatkach schodowych budynku Leśna 5

Małkinia Górna,  5 maja 2016 roku
 
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.  29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w klatkach schodowych w budynku przy ul. Leśnej 5 w Małkini Górnej .
Pożądany termin realizacji do 31.08. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa dnia  31 maja 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31 maja 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 600,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”
w Małkini Górnej

Specyfikacja przetargu do pobrania


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Cichej w Małkini

Małkinia Górna, dnia 15.04.2016 roku

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. 29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Cichej w Małkini

Realizacja zadania jest podzielona na 3 etapy- lata 2016- 2018.

Pożądany termin realizacji I etapu zadania 31.08.2016. roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 12.05.2016 r. roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Prezes Zarządu
Ewa Janik
 
Specyfikacja zamówienia - Kliknij, aby pbrać


 

Przetarg na wykonanie elewacji przy ul. Cichej 6

Małkinia Górna,  5 kwietnia 2016 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 6 w Małkini Górnej /  1-klatkowy, pięciokondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach.
Pożądany termin realizacji do 31.07. 2016 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia   28  kwietnia  2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.200,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (do pobrania)
 

Ogłoszenie o przetargu - Renowacje elewacji przy Leśnej 3

Małkinia Górna,  5 kwietnia 2016 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Leśnej 3 w Małkini Górnej / 1-klatkowy, pięciokondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach. .
Pożądany termin realizacji do 31.07. 2016 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia   28  kwietnia  2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.200,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DO POBRANIA)
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Czesława Agnieszki
Jutro: Bartosza Feliksa
Pojutrze : Kai Lukasza
Data i czas