Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Ogłoszenie o puszukiwaniu firmy do sprzątania klatek schodowych

Małkinia Górna , dnia 03.11.2017 roku

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” w Małkini Górnej poszukuje firmy sprzątającej do sprzątania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zakres prac obejmuje:

- sprzątanie klatek schodowych / 5 kondygnacji/  - 1 raz w tygodniu dla typowej klatki schodowej z lamperiami olejnymi / w tym m.in. zmywanie schodów, mycie okien na klatkach schodowych/

- sprzątanie części wspólnej kondygnacji podziemnej  budynku – 1 raz w tygodniu / w tym mycie okien w częściach ogólnodostępnych raz na m-c/.

Cenę wykonania prac należy podać odrębnie:

-  za sprzątanie klatek schodowych – cena za 1 klatkę schodową,

- za sprzątanie części ogólnodostępnej piwnic / korytarze/- na 1 klatkę schodową.

Prosimy o składanie ofert do biura Spółdzielni 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 w godz. od 7.00 do 15.00. do dnia 22 listopada 2017 roku.

Tel. 29 74 55 685.

             Zarząd

 

UWAGA MIESZKAŃCY SMLW „Zacisze”

Małkinia Górna, dnia 24 września 2017 roku

 

UWAGA MIESZKAŃCY SMLW „Zacisze”

 

Informujemy, że w dniu 9 września 2017 roku weszła w życie  ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku  o zmianie ustawy   o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze  / Dz. U. z 2017 , poz. 1596/.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy:

1.       Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie spółdzielnię o nabyciu prawa. W tym wypadku nie jest potrzebne złożenie deklaracji o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Nie jest wymagane wniesienie wpisowego i udziału / art. 171 ust. 6 usm po zmianie/.

2.       Osoby:

-  które na dzień wejścia w życie ustawy posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez członkostwa, stają się członkami z dniem wejścia w życie ustawy bez konieczności składania deklaracji o przyjęcie w poczet członków oraz bez wnoszenia wpisowego i udziału;

- małżonkowie członków, którzy na dzień wejścia w życie ustawy są współwłaścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a nie są członkami Spółdzielni, stają się z dniem wejścia w życie ustawy członkami bez konieczności składania deklaracji o przyjęcie w poczet członków oraz bez wnoszenia wpisowego i udziału.

Imienne informacje o nabyciu członkostwa z mocy ustawy w/w osoby otrzymają w terminie późniejszym.

3.       Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio  - Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością na piśmie. Druki deklaracji są dostępne w biurze Spółdzielni/ art. 3 ust.  31 usm po zmianie/. Nie jest wymagane wniesienie wpisowego i udziału. Wymagane jest przyjęcie w poczet członków uchwałą Zarządu.

4.         Członkiem spółdzielni może być osoba, która jest najemcą w spółdzielni / art. 3 ust. 34/. Warunkiem przyjęcia najemcy na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością na piśmie. Druki deklaracji są dostępne w biurze Spółdzielni. Nie jest wymagane wniesienie wpisowego i udziału. Wymagane jest przyjęcie w poczet członków uchwałą Zarządu.

5.        Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu / art.  3 ust. 2 usm po zmianie/.

 

Utrata członkostwa:

Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie w/w ustawy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni / ustawa zm. art. 4 . /.

Ustanie członkostwa

Członkostwo w spółdzielni ustaje m.in.  z chwilą / ust. zm. art. 1/:

1/ wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

2/ zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,

3/ zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,

4/ zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,

5/wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;


Zarząd SMLW “Zacisze” w Małkini Górnej

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy ul. Leśnej 5

Małkinia Górna, 14 lipca 2017 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 - tel. 29 7455685, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy
ul. Leśnej 5   w Małkini Górnej / 48 balkonów/.
Pożądany termin realizacji zadania do 30.09.2017 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 31.07.2017 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja zamówienia:

- PRZEDMIAR
- SPECYFIKACJA

 

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków SMLW ZACISZE

Małkinia Górna, dnia 5 czerwca 2017 roku
OGŁOSZENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie, wybór Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2.    Uchwalenie porządku obrad.
3.    Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej  i  wnioskowej.
4.    Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2016 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok.
6.    Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
-    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,
-    udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
-    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
9.    Wybór delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad.

Prosimy członków o osobiste przybycie. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni. Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumenty zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia 06.06.2017 r.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

Zarząd  SMLW „Zacisze”


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 7

Małkinia Górna,  19 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.  297 455 685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 7 w Małkini Górnej /  3 klatkowy, pięciokondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach.

Pożądany termin realizacji od 01.07.2017 r. do 15.08. 2017 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia   17  maja  2017 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 2.500,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

 

Zarząd SMLW „Zacisze”

 

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia pod nazwą:

Renowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cichej 7

w Małkini Górnej

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na umowę na zastępstwo w SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320  Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 poszukuje pracownika na umowę o zastępstwo / umowa na czas określony/:

1/ Stanowisko urzędnicze- pracownik administracyjny

2/ Zakres zadań do wykonania:

- obsługa kancelaryjna,

- prowadzenie  spraw członkowsko- mieszkaniowych,

- prowadzenie spraw kadrowych,

- fakturowanie usług.

3/ Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- doświadczenie przy wykonywaniu podobnych czynności.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie listu motywacyjnego z CV wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy do 14.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na umowę na zastępstwo w SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320  Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 poszukuje pracownika na umowę o zastępstwo / umowa na czas określony/:

1/ Stanowisko urzędnicze- pracownik administracyjny

2/ Zakres zadań do wykonania:

- obsługa kancelaryjna,

- prowadzenie  spraw członkowsko- mieszkaniowych,

- prowadzenie spraw kadrowych,

- fakturowanie usług.

3/ Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,

- biegła znajomość obsługi komputera,

- doświadczenie przy wykonywaniu podobnych czynności.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie listu motywacyjnego z CV wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy do 14.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o uzupełnianiu wody

Małkinia Górna, dnia 14 września 2016 roku

 

                                       OGŁOSZENIE

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE, ŻE W DNIU 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU ROZPOCZNIE SIĘ UZUPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WE WSZYSTKICH BUDYNKACH.

PROSIMY O ZAKOŃCZENIE WSZELKICH PRAC ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Alfreda Euzebiusza
Jutro: Marii Napoleona
Pojutrze : Stefana Rocha
Data i czas