Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
 
Informujemy, że w dniu 15.01.2015 roku od godziny 15.00 w lokalach mieszkalnych, w których:
-                                z powodu nieobecności mieszkańców niemożliwe było przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej,
-                                podczas przeglądu instalacji gazowej zostały stwierdzone usterki,
zostanie przeprowadzony dodatkowy przegląd instalacji gazowej.

Zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 31.12.2014 r. Spółdzielnia jest zobowiązana dokumenty z przeglądu instalacji gazowej przedłożyć w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Maz.
Osoby, u których stwierdzono nieszczelności instalacji gazowej proszone są o natychmiastowe ich usunięcie, ponieważ sprawdzeniu będzie podlegało wykonanie zalecenia pokontrolnego.
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.
 

 

OGŁOSZENIE - kontrola instalacji gazowej

Małkinia Górna, dnia 30.12.2014 r.

Informujemy, że w miesiącu grudniu 2014 roku w lokalach mieszkalnych przeprowadzana była kontrola okresowa instalacji gazowej.
Ze względu na nieobecność niektórych z Państwa w mieszkaniach niemożliwe było przeprowadzenie kontroli.
Spółdzielnia ustali dodatkowy termin przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej w pierwszej połowie miesiąca stycznia 2015 roku , o czym poinformujemy Państwa oddzielnym ogłoszeniem.

Jednocześnie informujemy, że kontrolę instalacji gazowej mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych /art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane/.

Osoby posiadające uprawnienia eksploatacyjne mogą usuwać usterki instalacji itp., natomiast nie mają prawa podpisywać protokołów okresowej.
 
 

Informacja n/t prac termomodernizacyjnych

Małkinia Górna, dnia 31.01.2014 r.
 
Informacja n/t prac termomodernizacyjnych
 

Zarząd SMLW „Zacisze” informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie pozytywnie zweryfikował wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Leśna 9 i pismem z dnia 28.11.2014 r. zawiadomił Spółdzielnię o wypłacie dla Spółdzielni premii termomodernizacyjnej w wysokości 74.205,83 zł.
Niższa wartość premii w stosunku do założonej w audycie energetycznym wynika z faktu, że koszt prac termomodernizacyjnych w budynku Leśna 9 w wyniku rozstrzygnięć przetargowych zmniejszył się w stosunku do określonego w audycie o 74.428,45 zł.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace projektowe, dotyczące termomodernizacji budynków Leśna 11, 14, 16, 22 i 24. Wykonanie termomodernizacji tych budynków planujemy w 2015 roku.

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 9 w Małkini Górnej.

Małkinia Górna, 26 sierpnia 2014 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji węzła ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Leśnej 9 w Małkini Górnej.

Pożądany termin realizacji 25.11. 2014 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 15 września 2014 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2014 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 600,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Specyfikacja przetargu - pobierz tutaj --->>

 

OGŁOSZENIE - przetarg na termomodernizację bloku (Leśna 9)

Małkinia Górna, 14 maja 2014 roku


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Leśna 9 w Małkini Górnej (6-klatkowy, pięciokondygnacyjny) wraz z remontem balkonów.
Pożądany termin realizacji 15.09. 2014 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 16 czerwca 2014 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 9.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Załączniki:
- Specyfikacja 
- Przedmiar robót
- Projekt Techniczny
    
- rysunki do projektu
 

OGŁOSZENIE - przetarg na remont klatek schodowych (Cicha 5)

Małkinia Górna, 14 maja 2014 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze”
07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Cicha 5 (3-klatkowy, 5 kondygnacji).
Pożądany termin realizacji 15.09. 2014 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 16 czerwca 2014 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 19.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.500,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Załączniki:
- SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia pod nazwą: remont klatek schodowych w budynku Cicha 5
- PRZEDMIAR ROBÓT
 

Uwaga mieszkańcy - zmiana miejsca opłat za śmieci

 

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 Małkinia Górna , dnia  29 stycznia 2014 r


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie, wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej i  wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Prosimy członków o osobiste przybycie.
Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się z dokumentacją na Walne Zgromadzenie, która wyłożona będzie w biurze Spółdzielni od dnia 06.02.2014 r.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

Zarząd 
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 8

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Janusza Konrada
Jutro: Marka Cecylii
Pojutrze : Adeli Klemensa
Data i czas