Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Nastąpi całkowite napełnienie instalacji c.o. wodą.

Małkinia Górna, dnia 6 września 2013 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini Górnej informuje, że w związku z przygotowaniami związanymi z rozpoczęciem sezonu grzewczego nastąpi całkowite napełnienie instalacji c.o. wodą. Prosimy mieszkańców aby do dnia 13 września 2013 roku zakończyli wszelkie samowolne przeróbki, np. zdjęcie grzejników, ponieważ grozi to zalaniem.


 

Informacja dla mieszkańców SMLW „Zacisze”

Małkinia Górna, dnia 14 sierpnia 2013 roku

Informacja dla mieszkańców SMLW „Zacisze”

W dniu 7.08.2013 r. SMLW „Zacisze” otrzymała od Wójta Gminy Małkinia Górna Decyzję nr RSH.7030.6.2013 o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec Spółdzielni w wysokości 20.892,00 zł miesięcznie.
Kwota ta została obliczona za 1741 mieszkańców Spółdzielni po 12,00 zł czyli tak jakby mieszkańcy nie zadeklarowali segregacji.
W przypadku niezapłacenia przez Spółdzielnię w/w opłaty za III kwartał 2013 roku czyli kwoty 62.676,00 zł, zostanie ona ściągnięta od Spółdzielni przez Wójta w trybie egzekucji administracyjnej.
Spółdzielnia w dniu 13.08.2013 r. odwołała się od w/w Decyzji Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce.

Spółdzielnia nie bierze pieniędzy za odpady od mieszkańców. Od 05.08.2013 roku opłaty za odbiór odpadów przyjmuje Gmina.

Spółdzielnia w dniu 28.02.2013 r. przekazała indywidualne deklaracje zebrane od lokatorów do Urzędu Gminy w terminie ustalonym w uchwale Rady Gminy Małkinia Górna.

Wójt Gminy żąda od Spółdzielni złożenia jednej deklaracji za wszystkich mieszkańców zamieszkałych, podpisania tej deklaracji przez Zarząd Spółdzielni i dokonywania wpłat za mieszkańców.
Spółdzielnia stoi na stanowisku, że to każdy z mieszkańców indywidualnie powinien składać deklaracje do Urzędu Gminy i wnosić  za siebie opłaty do Urzędu Gminy.

Spory tego rodzaju trwają w całej Polsce ze względu na niejasność i niespójność zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Stanowisko Spółdzielni wynika z następujących przesłanek:

Więcej…

 

Przetarg; ul. Przedszkolna 4

Małkinia Górna, 22 kwietnia 2013roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą / ok. 1200 m2/ , ocieplenie stropodachu wełną granulowaną / ok. 490 m2/, wymianę okienek na klatkach schodowych w budynku Przedszkolna 4 w Małkini Górnej .

Pożądany termin realizacji 31.08. 2013 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia- cena 50,00 zł + VAT.

Termin składania ofert upływa – dnia 20 maja 2013 roku do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2013 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 6.000,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.


Prezes Zarządu
mgr inż. Ewa Janik

 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

Małkinia Górna, dnia 6 lutego 2013 roku.


UWAGA MIESZKAŃCY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE, ŻE W BIURZE SPÓŁDZIELNI ORAZ URZĘDZIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA SĄ JUŻ DOSTĘPNE DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.

WYPEŁNIONE DEKLARACJE PROSZĘ SKŁADAĆ W BIURZE SPÓŁDZIELNI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 15 LUTEGO 2013 ROKU.

Wniosek można też pobrać ze strony internetowej

 

Uwaga mieszkańcy SMLW ZACISZE

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego prosimy o oszczędzanie ciepła – zamykanie drzwi wejściowych do budynków, okienek w piwnicach i na klatkach schodowych, zakręcanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w mieszkaniach gdy temperatura jest za wysoka.
Racjonalne korzystanie z ciepła ma bardzo duży wpływ na wysokość opłat za ogrzewanie.
 

Zmiana ceny wody i scieków - będa aneksy

Małkinia Górna, dnia 22 października 2012 roku.

Uwaga mieszkańcy

Informujemy, że zgodnie z Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej zatwierdzonej uchwałą nr 107/XVIII/2012 z dnia 8 października 2012 r. Rady Gminy Małkinia Górna od dnia 1 listopada 2012 r. zmianie ulegają ceny wody i ścieków.

Aneksy ze zmienioną opłatą za mieszkanie dostarczone zostaną Państwu do skrzynek pocztowych.


 

Bezpłatny odbiór szlaki.

Małkinia Górna, dnia 08-10-2012Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini Górnej ul. Cicha 7/ 18 informuje, że ze składowiska kotłowni K1 znajdującej się przy budynku Leśna 3, oraz kotłowni K2 znajdującej się przy budynku Leśna 13 możliwy jest bezpłatny odbiór szlaki.
   
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt  z biurem Spółdzielni w dniach pon.- pt. w godzinach  7°°- 15°°.
   
Telefon kontaktowy- 29 745 56 85.
 

UWAGA MIESZKAŃCY BUDYNKU PRZEDSZKOLNA 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini informuje, że w dniu 19 września 2012 roku /środa/ rozpocznie się remont balkonów w budynku Przedszkolna 4. Zakres remontów będzie obejmował: zerwanie istniejącej posadzki betonowej, rozebranie obróbek blacharskich, zamontowanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji z papy, wykonanie nowej posadzki betonowej, malowanie balustrady.
W zakres robót nie wchodzi położenie płytek z terrakoty na balkonie, ponieważ zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 07.03.2008 r. z opłat wnoszonych przez lokatorów na utrzymanie części wspólnej budynku, Spółdzielnia może wykonywać jedynie remonty związane z konstrukcją balkonów. Spółdzielnia nie może natomiast wykonywać remontów nie dotyczących konstrukcji, w tym np. kłaść terrakoty, ponieważ zgodnie z w/w uchwałą SN balkon jest częścią składową lokalu, a nie częścią wspólną budynku i tego typu remonty należą wyłącznie do właściciela lokalu. Dla właściwej eksploatacji balkonu i zwiększenia trwałości konstrukcji balkonu płytki na balkonie powinny zostać położone przez Państwa niezwłocznie.

Informujemy również, że każdy ma obowiązek przygotowania swojego balkonu do remontu, tj: zdjęcia wysięgników ze sznurkami, zdjęcia obudowy balkony jeżeli takowa istnieje oraz usunięcia wszelkich przedmiotów z balkonów Za pozostawienie w/w Spółdzielnia nie odpowiada.

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Pauliny Tomasza
Jutro: Wandy Zenona
Pojutrze : Jana Danuty
Data i czas