Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 Małkinia Górna , dnia  29 stycznia 2014 r


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie, wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej i  wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Prosimy członków o osobiste przybycie.
Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się z dokumentacją na Walne Zgromadzenie, która wyłożona będzie w biurze Spółdzielni od dnia 06.02.2014 r.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

Zarząd 
 

Ogłoszenie - praca w Wigilę

Małkinia Górna, dnia 19 grudnia 2013 roku

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE, ŻE BIURO SPÓŁDZIELNI W DNIU
24 GRUDNIA 2013 ROKU /WTOREK/ CZYNNE BĘDZIE DO GODZINY 12.00
 

UWAGA MIESZKAŃCY - nowe stawki za wodę i ścieki

Małkinia Górna, dnia 17.10.2013 rok

UWAGA MIESZKAŃCY
 
SMLW „ZACISZE” w Małkini Górnej informuje, że zgodnie z UCHWAŁĄ  Nr  169/XXX/2013 z dnia 04.10.2013 r. Rady Gminy Małkinia Górna zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków ZGKiM sp. z o.o., od dnia 01.11.2013 r. cena za wodę i ścieki wynosi 8,13 zł/m3.

Aneksy ze zmienioną opłatą za mieszkanie dostarczone zostaną Państwu do skrzynek pocztowych.
 

Nastąpi całkowite napełnienie instalacji c.o. wodą.

Małkinia Górna, dnia 6 września 2013 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „ZACISZE” w Małkini Górnej informuje, że w związku z przygotowaniami związanymi z rozpoczęciem sezonu grzewczego nastąpi całkowite napełnienie instalacji c.o. wodą. Prosimy mieszkańców aby do dnia 13 września 2013 roku zakończyli wszelkie samowolne przeróbki, np. zdjęcie grzejników, ponieważ grozi to zalaniem.


 

Informacja dla mieszkańców SMLW „Zacisze”

Małkinia Górna, dnia 14 sierpnia 2013 roku

Informacja dla mieszkańców SMLW „Zacisze”

W dniu 7.08.2013 r. SMLW „Zacisze” otrzymała od Wójta Gminy Małkinia Górna Decyzję nr RSH.7030.6.2013 o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec Spółdzielni w wysokości 20.892,00 zł miesięcznie.
Kwota ta została obliczona za 1741 mieszkańców Spółdzielni po 12,00 zł czyli tak jakby mieszkańcy nie zadeklarowali segregacji.
W przypadku niezapłacenia przez Spółdzielnię w/w opłaty za III kwartał 2013 roku czyli kwoty 62.676,00 zł, zostanie ona ściągnięta od Spółdzielni przez Wójta w trybie egzekucji administracyjnej.
Spółdzielnia w dniu 13.08.2013 r. odwołała się od w/w Decyzji Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce.

Spółdzielnia nie bierze pieniędzy za odpady od mieszkańców. Od 05.08.2013 roku opłaty za odbiór odpadów przyjmuje Gmina.

Spółdzielnia w dniu 28.02.2013 r. przekazała indywidualne deklaracje zebrane od lokatorów do Urzędu Gminy w terminie ustalonym w uchwale Rady Gminy Małkinia Górna.

Wójt Gminy żąda od Spółdzielni złożenia jednej deklaracji za wszystkich mieszkańców zamieszkałych, podpisania tej deklaracji przez Zarząd Spółdzielni i dokonywania wpłat za mieszkańców.
Spółdzielnia stoi na stanowisku, że to każdy z mieszkańców indywidualnie powinien składać deklaracje do Urzędu Gminy i wnosić  za siebie opłaty do Urzędu Gminy.

Spory tego rodzaju trwają w całej Polsce ze względu na niejasność i niespójność zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Stanowisko Spółdzielni wynika z następujących przesłanek:

Więcej…

 

Przetarg; ul. Przedszkolna 4

Małkinia Górna, 22 kwietnia 2013roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą / ok. 1200 m2/ , ocieplenie stropodachu wełną granulowaną / ok. 490 m2/, wymianę okienek na klatkach schodowych w budynku Przedszkolna 4 w Małkini Górnej .

Pożądany termin realizacji 31.08. 2013 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia- cena 50,00 zł + VAT.

Termin składania ofert upływa – dnia 20 maja 2013 roku do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2013 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 6.000,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.


Prezes Zarządu
mgr inż. Ewa Janik

 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

Małkinia Górna, dnia 6 lutego 2013 roku.


UWAGA MIESZKAŃCY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA „ZACISZE” W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE, ŻE W BIURZE SPÓŁDZIELNI ORAZ URZĘDZIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA SĄ JUŻ DOSTĘPNE DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.

WYPEŁNIONE DEKLARACJE PROSZĘ SKŁADAĆ W BIURZE SPÓŁDZIELNI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 15 LUTEGO 2013 ROKU.

Wniosek można też pobrać ze strony internetowej

 

Uwaga mieszkańcy SMLW ZACISZE

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego prosimy o oszczędzanie ciepła – zamykanie drzwi wejściowych do budynków, okienek w piwnicach i na klatkach schodowych, zakręcanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w mieszkaniach gdy temperatura jest za wysoka.
Racjonalne korzystanie z ciepła ma bardzo duży wpływ na wysokość opłat za ogrzewanie.
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Cezarego Donata
Jutro: Mirosława Aleksandra
Pojutrze : Gabriela Anastazji
Data i czas