Ogłoszenia
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko Własnościowa
"ZACISZE"

ul. Cicha 7/18
07-320 Małkinia Górna

tel. (0-px-29) 74-55-685

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Małkinia Górna, 31 maja 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

      Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie, wybór Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej, mandatowej  i  wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

-        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,

-        udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

-        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

 1. Wybory do Rady Nadzorczej.
 2. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w zakresie rewitalizacji i oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć na realizację zadań rewitalizacyjnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć na realizację modernizacji kotłowni nr 2 przy ul. Leśnej 13 w Małkini Górnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
 5. Wybór delegata na Kongres Spółdzielczości.

14.  Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

       Prosimy członków o osobiste przybycie.

 Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni.

 Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumenty zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia 09.06.2016 r.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

 Zarząd

 

Przetarg na wymianę okien w klatkach schodowych budynku Leśna 5

Małkinia Górna,  5 maja 2016 roku
 
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.  29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w klatkach schodowych w budynku przy ul. Leśnej 5 w Małkini Górnej .
Pożądany termin realizacji do 31.08. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa dnia  31 maja 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31 maja 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 600,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”
w Małkini Górnej

Specyfikacja przetargu do pobrania


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Cichej w Małkini

Małkinia Górna, dnia 15.04.2016 roku

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. 29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Cichej w Małkini

Realizacja zadania jest podzielona na 3 etapy- lata 2016- 2018.

Pożądany termin realizacji I etapu zadania 31.08.2016. roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 12.05.2016 r. roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Prezes Zarządu
Ewa Janik
 
Specyfikacja zamówienia - Kliknij, aby pbrać


 

Przetarg na wykonanie elewacji przy ul. Cichej 6

Małkinia Górna,  5 kwietnia 2016 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 6 w Małkini Górnej /  1-klatkowy, pięciokondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach.
Pożądany termin realizacji do 31.07. 2016 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia   28  kwietnia  2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.200,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (do pobrania)
 

Ogłoszenie o przetargu - Renowacje elewacji przy Leśnej 3

Małkinia Górna,  5 kwietnia 2016 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Leśnej 3 w Małkini Górnej / 1-klatkowy, pięciokondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach. .
Pożądany termin realizacji do 31.07. 2016 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia   28  kwietnia  2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.200,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DO POBRANIA)
 

Ogłoszenie przetargu- Przebudowa technologii kotłowni nr 1

Małkinia Górna, 9 marca 2016 roku
 

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy technologii kotłowni przy ul. Leśnej 3 w Małkini Górnej.
Pożądany termin realizacji zadania 31.08. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 19 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 1.500,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumenty przetargowe do pobrania

 

Przetarg na malowanie klatek schodowych Cicha 3

Małkinia Górna, 11 lutego 2016 roku

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Cicha 3  / 3-klatkowy, 5 kondygnacji/.
Pożądany termin realizacji do 30.06. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia  3 marca 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  3 marca 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.500,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja zamówienia.

 

Ogłoszenie

 Małkinia Górna, 3 listopada 2015 roku


OGŁOSZENIE


 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
„Wykonanie kompleksowej usługi-pełnienie Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: Modernizacja źródła ciepła w systemie grzewczym SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej w celu podniesienia jego sprawności, zmniejszenia emisji oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej- Kotłownia nr 2 przy ul. Leśnej 13 w Małkini Górnej.”
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 3 grudnia 2015 roku do godz. 10.00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Cichej 7/18 w Małkini Górnej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 roku o godz. 10.15 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.
Zarząd SMLW „Zacisze”
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 9

Imieniny obchodzą:
Dzisiaj : Pauliny Tomasza
Jutro: Wandy Zenona
Pojutrze : Jana Danuty
Data i czas