Małkinia Górna, 14 lipca 2017 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 - tel. 29 7455685, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku przy
ul. Leśnej 5   w Małkini Górnej / 48 balkonów/.
Pożądany termin realizacji zadania do 30.09.2017 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 31.07.2017 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.000,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja zamówienia:

- PRZEDMIAR
- SPECYFIKACJA