Małkinia Górna, 31 maja 2016 roku

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zacisze” w Małkini Górnej zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

      Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie, wybór Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji mandatowo- skrutacyjnej, mandatowej  i  wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

-        zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,

-        udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

-        zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

 1. Wybory do Rady Nadzorczej.
 2. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w zakresie rewitalizacji i oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć na realizację zadań rewitalizacyjnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć na realizację modernizacji kotłowni nr 2 przy ul. Leśnej 13 w Małkini Górnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
 5. Wybór delegata na Kongres Spółdzielczości.

14.  Wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

       Prosimy członków o osobiste przybycie.

 Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni.

 Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumenty zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni od dnia 09.06.2016 r.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przynajmniej przez 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przez obradami Walnego Zgromadzenia.

 Zarząd