Małkinia Górna,  5 maja 2016 roku
 
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.  29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w klatkach schodowych w budynku przy ul. Leśnej 5 w Małkini Górnej .
Pożądany termin realizacji do 31.08. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa dnia  31 maja 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31 maja 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 600,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”
w Małkini Górnej

Specyfikacja przetargu do pobrania