Małkinia Górna, dnia 15.04.2016 roku

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. 29 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia terenu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Cichej w Małkini

Realizacja zadania jest podzielona na 3 etapy- lata 2016- 2018.

Pożądany termin realizacji I etapu zadania 31.08.2016. roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 12.05.2016 r. roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Prezes Zarządu
Ewa Janik
 
Specyfikacja zamówienia - Kliknij, aby pbrać