Małkinia Górna, 9 marca 2016 roku
 

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy technologii kotłowni przy ul. Leśnej 3 w Małkini Górnej.
Pożądany termin realizacji zadania 31.08. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia 19 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 1.500,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Dokumenty przetargowe do pobrania