Małkinia Górna, 11 lutego 2016 roku

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Cicha 3  / 3-klatkowy, 5 kondygnacji/.
Pożądany termin realizacji do 30.06. 2016 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia  3 marca 2016 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  3 marca 2016 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wymagane wadium 1.500,00 zł.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

Zarząd SMLW „Zacisze”

Specyfikacja zamówienia.