Małkinia Górna, 3 listopada 2015 roku


OGŁOSZENIE


 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel. / 29/ 7455685 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
„Wykonanie kompleksowej usługi-pełnienie Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia: Modernizacja źródła ciepła w systemie grzewczym SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej w celu podniesienia jego sprawności, zmniejszenia emisji oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej- Kotłownia nr 2 przy ul. Leśnej 13 w Małkini Górnej.”
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia 3 grudnia 2015 roku do godz. 10.00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Cichej 7/18 w Małkini Górnej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 roku o godz. 10.15 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.
Zarząd SMLW „Zacisze”