STATUT

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ

„ZACISZE”

W MAŁKINI GÓRNEJ


W dniu  15.04.2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, został zarejestrowany Statutu Spółdzielni przyjęty uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków SMLW „Zacisze” w dniu 29.11. 2007 roku. W Statucie nie zostały zarejestrowane przez Sąd §  26 ust. 6 i § 121 ust. 3.

Spółdzielnia w dniu 06.02.2008 r. wniosła skargę, a w dniu 04.03.2008 r. zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 21.01. 2008 r., odmawiającego rejestracji § 26 ust. 1 oraz § 135. ust. 1.
Sąd podzielił argumenty Spółdzielni, co do dopuszczalności regulacji zawartej w § 135 ust. 1 i zarejestrował ten paragraf. Natomiast odmówił trafności argumentacji dotyczącej § 26 ust. 6 Statutu, a co za tym idzie nie zarejestrował tego paragrafu. § 26 ust. 6 dotyczył osób, które zostały wykluczone z członkostwa Spółdzielni z powodu niewnoszenia opłat za mieszkanie. Nie opuściły jednak mieszkania i po pewnym czasie od wykluczenia dokonały zapłaty całości zadłużenia. Spółdzielnia stała na stanowisku, że osoba ta może został przyjęta w poczet członków Spółdzielni i uiścić wkład mieszkaniowy w wysokości określonej jako część wartości rynkowej lokalu na podstawie art. 15  ust. 6 ustawy tj. bez organizacji przetargu na to mieszkanie, ponieważ jest ono nieopróżnione.  Natomiast Sąd stanął na stanowisku, że na to mieszkanie trzeba zorganizować przetarg, stąd decyzja Sądu o niezarejestrowaniu § 26 ust. 6.   Wyświetl: 
1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1505
2 II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI 2187
3 A. Wpisowe i udziały 1617
4 B. Prawa i obowiązki członków 1605
5 C. Ustanie członkowstwa 1909
6 D. Postępowanie wewnątrzspółdziecze 1539
7 III. SYSTEM ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH 1487
8 A. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 2278
9 B. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 6767
10 C. Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 5073
11 D. Najem lokali mieszkalnych. 1833
12 E. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i odrębna własność lokalu użytkowego 1968
13 F. Najem lokali użytkowych. 1570
14 G. Garaże. 1491
15 H. Zamiana mieszkań. 2000
16 IV. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1508
17 V. UŻYWANIE LOKALI 1446
18 VI.OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI 2161
19 VII. WKŁADY MIESZKANIOWE I BUDOWLANE 10943
20 VIII. ORGANY SPÓŁDZIELNI 1909
21 A. Walne Zgromadzenie. 1481
22 B. Rada Nadzorcza 1398
23 C. Zarząd 1360
24 a. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu 1338
25 IX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 1376
26 a. Likwidacja Spółdzielni 2244
27 X. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 1363