STATUT

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ

„ZACISZE”

W MAŁKINI GÓRNEJ


W dniu  15.04.2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, został zarejestrowany Statutu Spółdzielni przyjęty uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków SMLW „Zacisze” w dniu 29.11. 2007 roku. W Statucie nie zostały zarejestrowane przez Sąd §  26 ust. 6 i § 121 ust. 3.

Spółdzielnia w dniu 06.02.2008 r. wniosła skargę, a w dniu 04.03.2008 r. zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 21.01. 2008 r., odmawiającego rejestracji § 26 ust. 1 oraz § 135. ust. 1.
Sąd podzielił argumenty Spółdzielni, co do dopuszczalności regulacji zawartej w § 135 ust. 1 i zarejestrował ten paragraf. Natomiast odmówił trafności argumentacji dotyczącej § 26 ust. 6 Statutu, a co za tym idzie nie zarejestrował tego paragrafu. § 26 ust. 6 dotyczył osób, które zostały wykluczone z członkostwa Spółdzielni z powodu niewnoszenia opłat za mieszkanie. Nie opuściły jednak mieszkania i po pewnym czasie od wykluczenia dokonały zapłaty całości zadłużenia. Spółdzielnia stała na stanowisku, że osoba ta może został przyjęta w poczet członków Spółdzielni i uiścić wkład mieszkaniowy w wysokości określonej jako część wartości rynkowej lokalu na podstawie art. 15  ust. 6 ustawy tj. bez organizacji przetargu na to mieszkanie, ponieważ jest ono nieopróżnione.  Natomiast Sąd stanął na stanowisku, że na to mieszkanie trzeba zorganizować przetarg, stąd decyzja Sądu o niezarejestrowaniu § 26 ust. 6.   Wyświetl: 
1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1316
2 II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI 1989
3 A. Wpisowe i udziały 1397
4 B. Prawa i obowiązki członków 1322
5 C. Ustanie członkowstwa 1650
6 D. Postępowanie wewnątrzspółdziecze 1348
7 III. SYSTEM ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH 1313
8 A. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 1928
9 B. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 6264
10 C. Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 4680
11 D. Najem lokali mieszkalnych. 1599
12 E. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i odrębna własność lokalu użytkowego 1601
13 F. Najem lokali użytkowych. 1342
14 G. Garaże. 1313
15 H. Zamiana mieszkań. 1812
16 IV. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1330
17 V. UŻYWANIE LOKALI 1225
18 VI.OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI 1847
19 VII. WKŁADY MIESZKANIOWE I BUDOWLANE 8598
20 VIII. ORGANY SPÓŁDZIELNI 1571
21 A. Walne Zgromadzenie. 1232
22 B. Rada Nadzorcza 1153
23 C. Zarząd 1138
24 a. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu 1133
25 IX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 1165
26 a. Likwidacja Spółdzielni 1996
27 X. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 1171