STATUT

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ

„ZACISZE”

W MAŁKINI GÓRNEJ


W dniu  15.04.2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. stołecznego Warszawy w Warszawie, XVI Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, został zarejestrowany Statutu Spółdzielni przyjęty uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków SMLW „Zacisze” w dniu 29.11. 2007 roku. W Statucie nie zostały zarejestrowane przez Sąd §  26 ust. 6 i § 121 ust. 3.

Spółdzielnia w dniu 06.02.2008 r. wniosła skargę, a w dniu 04.03.2008 r. zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 21.01. 2008 r., odmawiającego rejestracji § 26 ust. 1 oraz § 135. ust. 1.
Sąd podzielił argumenty Spółdzielni, co do dopuszczalności regulacji zawartej w § 135 ust. 1 i zarejestrował ten paragraf. Natomiast odmówił trafności argumentacji dotyczącej § 26 ust. 6 Statutu, a co za tym idzie nie zarejestrował tego paragrafu. § 26 ust. 6 dotyczył osób, które zostały wykluczone z członkostwa Spółdzielni z powodu niewnoszenia opłat za mieszkanie. Nie opuściły jednak mieszkania i po pewnym czasie od wykluczenia dokonały zapłaty całości zadłużenia. Spółdzielnia stała na stanowisku, że osoba ta może został przyjęta w poczet członków Spółdzielni i uiścić wkład mieszkaniowy w wysokości określonej jako część wartości rynkowej lokalu na podstawie art. 15  ust. 6 ustawy tj. bez organizacji przetargu na to mieszkanie, ponieważ jest ono nieopróżnione.  Natomiast Sąd stanął na stanowisku, że na to mieszkanie trzeba zorganizować przetarg, stąd decyzja Sądu o niezarejestrowaniu § 26 ust. 6.   Wyświetl: 
1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1396
2 II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI 2078
3 A. Wpisowe i udziały 1495
4 B. Prawa i obowiązki członków 1497
5 C. Ustanie członkowstwa 1770
6 D. Postępowanie wewnątrzspółdziecze 1432
7 III. SYSTEM ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH 1383
8 A. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 2069
9 B. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 6518
10 C. Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 4885
11 D. Najem lokali mieszkalnych. 1679
12 E. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i odrębna własność lokalu użytkowego 1810
13 F. Najem lokali użytkowych. 1453
14 G. Garaże. 1387
15 H. Zamiana mieszkań. 1892
16 IV. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1403
17 V. UŻYWANIE LOKALI 1330
18 VI.OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI 1989
19 VII. WKŁADY MIESZKANIOWE I BUDOWLANE 9926
20 VIII. ORGANY SPÓŁDZIELNI 1722
21 A. Walne Zgromadzenie. 1342
22 B. Rada Nadzorcza 1256
23 C. Zarząd 1235
24 a. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu 1218
25 IX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 1252
26 a. Likwidacja Spółdzielni 2123
27 X. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 1256