Małkinia Górna,  19 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18 tel.  297 455 685  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji elewacji budynku przy ul. Cicha 7 w Małkini Górnej /  3 klatkowy, pięciokondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach.

Pożądany termin realizacji od 01.07.2017 r. do 15.08. 2017 roku.

Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa – dnia   17  maja  2017 roku do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wymagane wadium 2.500,00 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik.

 

Zarząd SMLW „Zacisze”

 

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia pod nazwą:

Renowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cichej 7

w Małkini Górnej

 

 

 

Zamawiający:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zacisze”

07-320 Małkinia Górna , ul. Cicha 7/18

tel. 297 455 685 , fax  297 455 738

 

I.   Wymagane dokumenty od oferenta:

 

A/   oferta winna zawierać nazwę , siedzibę oferenta, datę sporządzenia oferty, określenie przedmiotu oferty, ofertę należy opracować w języku polskim,

B/        dokumenty wymagane od wykonawcy świadczące , że:

-          jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi / n.p. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/,

-          znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia / zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych i z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, informacja oferenta o wielkości zatrudnienia w firmie/,

-          ma uprawnienia do wykonywania określonych prac oraz ma niezbędną wiedzę i doświadczenie, możliwości ekonomiczne oraz pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia / wykaz podobnych prac wykonanych w ciągu trzech lat, referencje od poprzednich zamawiających/,

-          oświadczenie, że nie jest objęty postępowaniem likwidacyjnym lub upadłościowym

-          oświadczenie, że przyjmuje warunki specyfikacji.

 

II.                W ofercie należy podać:

A/  Cenę za wykonanie całości zadania.  Należy wyraźnie zaznaczyć czy przedstawiona cena zawiera podatek VAT.

B/  Opis zaproponowanej silikonowej masy tynkarskiej, preparatu glono- i grzybobójczego i preparatu gruntującego z załączonymi świadectwami ITB.


III.             Opis przedmiotu zamówienia.

A/ charakterystyka budynku:

Budynek 5- kondygnacyjny, 3- klatkowy, wykonany w technologii tradycyjnej, docieplony płytami styroblokowymi w 1994 roku.

B/ Pożądany termin realizacji zamówienia od 01.07.2017 do 15.08.2017  roku.

C/ Zakres robót do wykonania przedstawiono w przedmiarze robót, w tym:

-          renowacja elewacji- odgrzybienie powierzchni ścian, malowanie farbą silikonową,

-          wymiana obróbek blacharskich, wymiana rur spustowych,

-          docieplenie cokołu i wymiana okienek w piwnicach,

-          wykonanie nowej opaski budynku.

 

„Opis techniczny do robót renowacji elewacji, docieplenia cokołu, wymiany okienek piwnicznych oraz wykonania opaski” oraz przedmiar robót stanowią integralną część specyfikacji.

D/  W ofercie można uwzględnić materiały elewacyjne różnych firm z tym , że farba użyta do malowania elewacji musi być silikonowa.

 

IV.             Terminy i wymagania dotyczące składania ofert.

1.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem tytułu zamówienia w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Zacisze” 07-320 Małkinia Górna ul. Cicha 7/18.

2.      Termin składania ofert upływa 17.05.2017 roku o godz. 15.00.

3.      Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2017 roku o godz. 18.00 w biurze Spółdzielni.

4.      Ocena oferty:

-   cena ryczałtowa – 70 %,

-   wiarygodność wykonawcy – 10 %,

-   doświadczenie przy wykonywaniu podobnych robót i przygotowanie fachowe – 15 %,

-   warunki gwarancji – 5 %.


V.                Warunki przeprowadzenia przetargu:

1.      Oferent uiszcza wadium w wysokości 2.500,00 zł w  terminie do dnia 17.05.2017  roku w kasie Spółdzielni lub na konto BS O/ Małkinia nr  22 8923 1021 0108 2992 2001 0001.

2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ewa Janik tel. 29 7455685.

 

VI.             Warunki i istotne postanowienia umowy, która ma być zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu:

1.      Wartość przedmiotu zamówienia zostanie określona zgodnie z ceną zawartą w ofercie i z zakresem robót określonych w przedmiarze robót, stanowiącym integralną część specyfikacji.

2.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 2 % wartości przedmiotu umowy, wnoszone jest w pieniądzu w dniu zawarcia umowy; na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zalicza się wadium wniesione przez wykonawcę przez przetargiem.

3.      Roszczenia w czasie trwania rękojmi zabezpieczone zostają przez 100 % wartości stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4.      Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana po odbiorze i zafakturowaniu robót w ciągu 21 dni od przedłożenia faktury przez wykonawcę.

 

Zarząd SMLW „Zacisze”

 

 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA do pobrania >>>>